อักขระขลังพุทธคุณแรง สวดสั้นๆ ทุกวันก่อนนอน เห็นผลทันตา ชีวิตเจริญ

Publish 2018-11-07 18:44:53


บทสวดมนต์ ในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนิยมใช้ภาษาบาลี ซึ่งหากแปลความหมายออกมาก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคำสวดบูชาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย อันได้แก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แทบทั้งสิ้น จึงเป็นอุบายในการเจริญสติอย่างหนึ่ง ที่เรียก พุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ นั่นเอง การสวดมนต์ทุกครั้ง จึงเริ่มด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่า "นโม ตสฺสะ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส" แปลโดยรวมว่า "ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

มนต์ขลังแห่งบทสวด “พระพุทธชัยสิทธิมงคลคาถา” หรือ พระคาถาพาหุง, พาหุงมหากา เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการสวดภาวนา เพื่อป้องกันภัยร้ายต่างๆ เนื่องจากบทนี้ เป็นการวดเพื่อสรรเสริญชัยชนะแปดประการของพระพุทธเจ้า มักนิยมสวด เมื่อเกรงว่าจะมีภัยอันตรายทั้งจากคน สัตว์ อมนุษย์และอื่นๆ โดยอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้า ย่อมทำให้แคล้วคลาด ปลอดภัย จึงมักเรียกคาถาพาหุงว่า เป็นคาถาชนะมาร เพราะชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายนั่นเอง



คาถาพาหุงนั้น จะมีอยู่ทั้งหมด 8 บทด้วยกัน แม้จะเป็นคาถาที่ไม่ยาวมาก หากแต่หลายๆท่าน ที่อาจไม่มีเวลา สามารถสวดบทสั้นๆที่เรียกว่า “หัวใจพาหุง” ได้ ซึ่งมีทั้งหมด 8 อักขระด้วยกัน คือ “พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ” โดยทั้งแปดอักขระนี้จะมีอานุภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละบท ดังปรากฎข้อมูลจากหนังสือ “เอกสารอนุสรณ์ 80 ปี หลวงพ่อเกษม เขมโก พ.ศ.2534” ซึ่งจะขอกล่าวโดยย่อดังต่อไปนี้

“พา” ย่อมาจาก พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินาชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อานุภาพของบทนี้ มักใช้สำหรับข่มขวัญศัตรู สามารถเอาชนะศัตรูได้ หากใครที่คิดปองร้ายก็จะพินาศ และมักจะใช้สำหรับการสู้รบ การออกศึก

“มา” ย่อมาจาก มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อานุภาพของบทนี้ ใช้ป้องกันภูตผีปีศาจ ไม่ให้เข้ามากล้ำกรายได้

“นา” ย่อมาจาก นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะสุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเตชะยะมังคะลานิ

อานุภาพของบทนี้ ใช้ป้องกันและเอาชนะสัตว์ร้าย ตลอดจนสัตว์จำพวกเขี้ยวงาทั้งหลาย

“อุ” ย่อมาจาก อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโนชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

อานุภาพของบทนี้ จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากคนที่ประทุษร้าย และยังสามารถสวดเพื่อป้องกันโจรผู้ร้ายได้

“กะ” ย่อมาจาก กัตวานะกัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะโสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ



อานุภาพของบทนี้ ช่วยให้ผู้หญิงคลอดบุตรได้ง่าย สามารถสวดแล้วทำมนต์ให้หญิงมีครรภ์ดื่มเพื่อให้คลอดลูกได้ง่ายนั่นเอง

“สะ” ย่อมาจาก สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนังอะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อานุภาพของบทนี้ เมื่อสวดแล้วจะทำการใดก็ชนะ สำเร็จทุกอย่าง หรือหากถูกกล่าวร้าย ก็ให้สวดบทนี้จะทำให้รอดพ้น

“นะ” ย่อมาจาก นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เตชะยะมังคะลานิ

อานุภาพสามารถป้องกันภัยจากงู สัตว์มีพิษทั้งหลาย

“ทุ” ย่อมาจาก ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสาภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ

อานุภาพสามารถสวดทำน้ำมนต์ให้คนที่มีกระด้างกระเดื่องลดความก้าวร้าวลง หรือหากต้องเจรจาติดต่ออะไรด้วยวาจา ก็ให้สวดบทนี้ จะสำเร็จ

ท่านผู้สนใจสามารถอ่านอุปเท่ห์ เคล็ดวิธีใช้ “คาถาหัวใจพาหุง” เพิ่มเติมได้ จากหนังสือ “เอกสารอนุสรณ์ 80 ปี หลวงพ่อเกษม เขมโก พ.ศ.2534” หรือ อานุภาพอันอัศจรรย์ของคาถาพาหุง (พุทธชัยมงคลคาถา) 

อย่างไรก็ดี ผู้ศรัทธาสามารถสวดบทใดบทหนึ่งตามที่กล่าวมานี้เพื่อให้เกิดอานุภาพนั้นๆ แต่ส่วนมากจะนิยมสวดหมดทั้ง ๘ บท อานุภาพเพื่อป้องกันภัย แคล้วคลาด รอดพ้นจากหมู่มาร มีชัยเหนือศัตรูในทุกๆอย่าง และเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิ หรือหากใครที่ไม่มีเวลาก็สามารถสวดหัวใจพาหุง ๘ อักขระนี้ได้ คือ “พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ” โดยตั้งจิตระลึกถึงคุณบารมีของพระพุทธเจ้า ก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ต่างกัน สามารถสวดทั้ง ๘ อักขระได้ตลอดทั้งวัน หรือนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็สวดเมื่อนั้น จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้ดีอีกด้วย เพราะยิ่งจิตมีสมาธิมากเท่าไหร่ อานุภาพแห่งคาถาก็จะเกิดผลมากเท่านั้น บางตำราก็กล่าวไว้ว่า ให้สวดทั้งวันรวมแล้วได้ ๑๐๘ จบ จะเกิดความเป็นมงคลอย่างมาก แคล้วคลาด ปลอดภัย เจริญรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ โดยนอกจากอานุภาพของความแคล้วคลาด ปลอดภัย มีชัยเหนือศัตรูแล้ว เชื่อกันว่า หากสวดเป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร จากคนที่ปองร้ายก็จะกลายเป็นมีเมตตาต่อกันในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก :  koidoo.com,

เอกสารอนุสรณ์ 80 ปี หลวงพ่อเกษม เขมโก พ.ศ.2534 โดยคุณมุทราญาณ และคุณสมปอง บุญมาก หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารมหัศจรรย์ พ.ศ.2534

และ อานุภาพอันอัศจรรย์ของคาถาพาหุง (พุทธชัยมงคลคาถา)


เรียบเรียงโดย : ชาคริตส์ คงหาญ