เตรียมเฮ มีลูกคนที่ 2 ขึ้นไป "ลดหย่อนภาษี" ได้เพิ่มอีก 30,000 บาท/คน

Publish 2018-11-14 20:18:56


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ผู้มีเงินได้หากมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป หากคลอดในหรือหลังปี 2561 สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคน โดยให้นับลำดับบุตรทุกคน ไม่ว่าบุตรคนแรกจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ 

 

 โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้แล้ว สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในช่วงต้นปี 2562 ทั้งนี้ สาเหตุในการเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง จนมีวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่า 1 คน ด้วยการให้สิทธิลดหย่อนภาษีบุตร 

 

 ทั้งนี้ จึงเท่ากับว่า หากผู้มีเงินได้มีบุตรตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไปที่เกิดในปี 2561 สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาทต่อคน ส่วนบุตรคนแรกสามารถลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาทเท่าเดิม

 

 

 


เรียบเรียงโดย : อำมฤทธิ์ สุระสังธ์